Bkav eOffice

Liên hệ

– Quản lý, trình duyệt, phát hành văn bản đến và đi
– Quản lý hồ sơ công việc
– Quản lý các thông báo chung
– Chuyển văn bản liên thông
– Quản lý gửi nhận email, chia sẻ file
– Hội thoại chatting…